นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ Amarin Baby and Kids

ในนามของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) และ (“ท่าน”) ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านสำหรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล , เลขหมายโทรศัพท์,เว็บบีคอน, IP, Device ID, ประวัติการซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า, ข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งบนเว็บไซต์และมือถือ, ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้งาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงอาจนำไปใช้ในการปรับปรุงการจัดงานและการให้บริการเว็บไซต์ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า (อาทิเช่น บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)จำกัด สำหรับข้อมูลลูกค้าที่ตรงเงื่อนไขที่สนใจและตกลงเข้าร่วมกิจกรรมของ S-Mom Club) ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแฟลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (“เรา”) ซึ่งเราอาจช้ข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชั่น การบริการให้กับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

อย่างไรก็ตามเราได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ท่านยังคงมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบอกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ และเราจะดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเหมาะสม ขอให้ท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทก่อนแสดงเจตนาให้ความยินยอม ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านในบางกิจกรรมได้ สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://amarinfair.com/policy/

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

แบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1.สถานภาพ

2.สถานภาพการมีบุตร

3.รายได้ของครอบครัวต่อเดือน